Tree of Savior Forum

WTB Yellow Caro Antenna 14 more

Still need 14 Yellow Caro Antenna for another 315 weapon

1 millon each put in market and pm

@Weaponz or mi wife @Armadz please

THX