Tree of Savior Forum

Trading limit problem

I don’t understand what you guys do, my problems is TP trading limit and and what I receive is a rejection. And that why so many people quit this game
Waste time play game

1 Like

image

Well this is how many times i tried to get imc remove my tp spending limit.

ông mua bằng thẻ cào thì dễ verify hơn.

Tui mua bằng thẻ visa luôn cho tiện mà, cái support đã không up được ảnh còn thêm đội ngũ như thế này quá tệ

Yeah, This is the first time i saw a game refused raise spending limit. SO bad

Ôn cứ nghe tui đi mua 20$ thẻ cào đi
Bọn nó tính là ôn mua bằng visa thì phải chờ hết thời gian refund thì nó mới verify